Een brede kijk op, passend onderwijs!

Voor Interne Begeleiding en Remedial Teaching op het basisonderwijs.

Waarvoor inzetten :

Begeleidende en coachende taken.
Groepsbesprekingen
Begeleiden bij didactisch en pedagogisch handelen.
Klassenbezoeken
Observeren
Ondersteunen bij gesprekken met ouders van zorgleerlingen.
Leiden van vergaderingen, geven van presentaties, verslaglegging.

Organiseren van onderzoek
Interpreteren van onderzoek door externen
Toelaatbaarheid van zij-instromers
Tredanalyses maken
Onderzoek naar landelijke gegevens zoals inspectiebezoeken.
Ontwikkelingen binnen zorgverbreding analyseren.
Zorgverbreding binnen de school evalueren.
Analyseren van de didactische leerlijnen binnen de school en de verbetering hiervan onderzoeken.

Beheersmatige taken
Zorgdragen voor dossiervorming.
Zorgdragen voor de orthotheek
Documenten actueel houden.

Organisatorische taken
Coördineren van leerlingen op schoolniveau, groepsniveau en individuele leerlingen
Opstellen van toets kalender
Coördineren van activiteiten met betrekking tot schoolverlaters.
Coördineren van verwijzing van een leerling voor externe zorg.
Organiseren van overleg met ouders, groepsleerkrachten en externe behandelaars.

Innoverende taken
Richten op onderwijskundige inhouden: protocollen, methodieken, beleidscyclus etc.
Opstellen van een zorgplan, onderwijsplan voor school.
Team op de hoogte stellen van ontwikkelingen op het gebied van passend onderwijs, materialen, orthodidactische middelen.
Opstellen van kwaliteitsrapportages en samenvattende evaluaties op basis van diverse informatiebronnen en van daaruit aanbevelingen doen.
Mede opstellen van het schoolplan en het meerjarenbeleidsplan en uitwerken tot jaarplannen.
Zorgen voor kennisoverdracht bij vergaderingen.
Initiatieven nemen tot verbreding van het didactisch en sociaal emotioneel functioneren van de leerlingen binnen deze school.
Voorstellen doen voor nieuwe methoden en deze implementeren.
Implementeren van nieuwe onderwijsontwikkelingen.
Deelnemen aan vergaderingen van managementteam en adviseren, meedenken ten aanzien van het beleid van de school,.
Voorstellen doen ten aanzien van de nascholing van het team.
Samen met andere intern begeleiders boven schools beleid ontwikkelen.

Samenwerken met externen
Toezien op goed contact tussen ouders en school als basis van goede samenwerking.
Coördineren en afstemmen met andere scholen, zoals PSZ, BAO, SBO, SO, VSO, VO
Overleggen met ouders/verzorgers en leerkracht over hun kinderen.
Met leerkrachten en ouders aanmelding bij externe hulpverlenende instanties/personen bespreken.
Afstemmen van de interne hulpvraag.
Aanvraag van een leerlinggebonden financiering en leerweg ondersteunend onderwijs bij Commissie van Indicatiestelling, of Permanente Commissie leerlingenzorg.
Proces plaatsing op speciaal (basis) onderwijs, praktijkonderwijs of voortgezet speciaal onderwijs bij de CVL of PCL coördineren en afstemmen.
Participeren in externe netwerken.
Informatie uitwisselen met (bovenschoolse) onderwijsinstellingen/personen, b.v. inspectie, leerplichtambtenaar.
Gesprekken voeren met onderwijsinspectie.


* Veel ervaring met coachen van leerkrachten.

Reisafstanden zijn voor mij geen enkel probleem.

 

                                             

                                      Contactformulier

 

Leerlingen en scholen blijven mij inspireren,juist dat maakt het IB werk zo mooi.

Onderwijs blijft altijd in beweging, het is daarom goed om passend mee te bewegen.

Telnr: 06-10345328   Email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.